Varje dag är en hygiendag - men i maj är det fokusmånad kring hygien

På Sabbatsbergsgeriatriken är varje dag en hygiendag men under maj får det viktiga området extra fokus. Sandra Palomera Silva som är enhetschef på MRSA avdelningen arbetar aktivt inom kliniken med hygienfrågorna.

 

— Föreskrifterna om basal hygien från Socialstyrelsen är bindande regler och inget fritt valt arbete, säger Sandra Palomera Silva och ler. Reglerna är viktiga att följa vid vård- och behandling för att begränsa risken för smittspridning. För att lättare kunna ta till sig föreskrifterna har Sandra Palomera Silva gjort en sammanfattning av dem där tanken är att den ska sitta uppe på varje avdelning som en påminnelse och hjälp för alla som arbetar i det patientnära arbetet. — Om en smitta går att undvika genom förebyggande arbete ska vi förstås göra allt vi kan för att undvika den, framför allt eftersom våra patienter är sköra och äldre, säger Sandra Palomera Silva.

Det är inte bara Socialstyrelsens föreskrifter som vården ska följa. I Smittskyddsförordningen från Arbetsmiljöverket finns en paragraf som ställer krav på hygienrutiner men då är fokus på arbetsmiljö, det vill säga fokus på att vårdens medarbetare inte ska bli smittade och sjuka.

 

Obligatoriska utbildningar

När det gäller Vårdrelaterade infektioner (VRI) arbetar kliniken förebyggande och är skyldig att följa upp regionala handlingsprogram och säkerställa att alla medarbetare gör de obligatoriska utbildningarna från Vårdhygien Stockholm. — Vi som är chefer måste följa upp att våra medarbetare gör utbildningarna och jag brukar be mina medarbetare ta med det diplom man får efter genomgången utbildning på Lärtorget till våra medarbetarsamtal. Det är en hjälp att komma ihåg både för medarbetaren och mig.
Alla medarbetare måste också följa handlingsprogrammen för resistenta bakterier (ARB) för till exempel tuberkulos och legionella och Sandra Palomera Silva följer och uppdaterar klinikens lokala rutiner utifrån ändringar i programmen och tar vid behov fram checklistor som ett stöd i att följa programmen.

 

Hygienombudsgrupp jobbar aktivt

Sandra Palomera Silva är också sammankallande till den hygienombudsgrupp som funnits på kliniken sedan 2015. — Vi gör regelbundna egenkontroller och kontrollerar hur de basala hygienrutinerna följs. Vi delar upp oss och går oanmälda ut på våra olika avdelningar, men aldrig till den avdelning där vi själva är anställda. Väl där observerar och analyserar vi hur de basala hygienrutinerna följs och till vår hjälp har vi en konkret checklista som jag tagit fram. Målet med egenkontrollen är att hitta förbättringsåtgärder om vi ser att något brister, berättar Sandra Palomera Silva.

I hygienombudsgruppen deltar klinikens olika yrkeskategorier, en från varje avdelning, som förutom egenkontroller håller workshops, anordnar föreläsningar och ger utbildningar. Gruppen ansvarar också för att alla medarbetare, i patientnära arbete, årligen gör en webbaserad självskattning av följsamheten till basala hygienrutiner.

 

Lokaler och utrustning viktiga komponenter

Sandra Palomera Silva berättar att förutom följsamhet till de basala hygienrutinerna är en jätteviktig del att kontrollera lokaler och utrustning och att till exempel material för sårvård förvaras på ett säkert och ändamålsmässigt sätt. Likaså att ingenting får ligga på golv för att underlätta städning, att man noggrant torkar av alla ytor och rengör madrasser med mera. — Man kan vara jätteduktig på att följa alla basala hygienrutiner men om man inte gör en ordentlig och noggrann städning efter en patient blir utskriven kan det finnas bakterier kvar på kontaktytor och risken för smitta är ett faktum, berättar Sandra Palomera Silva.

Arbetar proaktivt

Sandra Palomera Silva menar att medarbetarna måste vara trygga med att skriva avvikelser, då det är en förutsättning för att verksamheten utvecklas eftersom vi måste förstå varför saker och ting har hänt och hur vi kan undvika att det händer igen. Har det brustit i basala vårdhygienrutiner, i städning eller något annat?


Sabbatsbergsgeriatriken arbetar med en god säkerhetskultur som kännetecknas av ett aktivt arbete med att identifiera risker och skador. — Så jobbar vi också med de basala hygienrutinerna och det förebyggande hygienarbetet som är ständigt pågående och där vi behöver jobba på olika sätt. Alla dagar i veckan, året runt avslutar Sandra Palomera Silva.

Publicerad 2024-05-06