En grupp medarbetare

Gröna korset på Sabbatsbergsgeriatriken

Att jobba med patientsäkerhetsfrågor har alltid stått högt upp på agendan hos Sabbatsbergsgeriatriken och nu har kliniken infört Gröna korset som är en enkel visuell metod för medarbetare och chefer för att identifiera risker och vårdskador i realtid.

– Vi använder Gröna korset både för att stärka patientsäkerheten och arbetsmiljön. Varje enhet på kliniken har ett uppstartsmöte på morgonen där undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare, koordinator, utskrivningsplanerare och chefer deltar. Vi identifierar då patientsäkerhetsrisker och risker i arbetsmiljön genom att gå igenom olika fokusområden samt planerar för vilka åtgärder som ska vidtas för dessa. Eftersom läkarna inte är med på uppstartsmötet lyfter sjuksköterskorna identifierade patientsäkerhetsrisker på ronden, så att även läkarna kan vidta medicinska åtgärder, säger Jenny Larsson enhetschef på avdelning 71.

Christina Moberg, enhetschef på avdelning 61, är också väl insatt i arbetet med Gröna korset och berättar: – På eftermiddagen träffas enheterna igen för uppföljning och går igenom dagen utifrån patientsäkerhetsrisker, eventuellt inträffade vårdskador samt arbetsmiljörisker och eventuella arbetsmiljöskador. Vi pratar också om orsakssamband. Vi använder då Gröna korset och markerar den aktuella dagen med en färg som symboliserar inträffad skada, risk, tillbud eller ingen skada. Varje ruta i korset representerar en dag. Om det har inträffat en skada skrivs avvikelser i Händelsevis och på mötet bestäms också vem som skriver avvikelsen.

– Efter månadens slut sammanställer vi chefer inträffade skador, tillbud och risker i en månadssammanställning och kan då identifiera områden som är återkommande och som vi behöver förbättra/stärka på enheten och kliniken. Till exempel tidigare insatta åtgärder vid fallrisk, säger Christina Moberg.

Nya medarbetare behöver förebilder

– Det ska vara lätt för våra medarbetare att arbeta med patientsäkerhet i fokus, oavsett vilken enhet man tjänstgör på. När medarbetarna själva är delaktiga i säkerhetsarbetet ökar säkerheten för både våra patienter och medarbetare eftersom våra medarbetare har viktig information om de risker de upplever i arbetet och blir en avgörande resurs i vårt proaktiva arbete, säger Jenny Larsson.

Enligt både Jenny Larsson och Christina Moberg har Sabbatsbergsgeriatriken upplevt ett behov av att stärka patientsäkerhetskulturen. Nya medarbetare behöver också förebilder att se upp till (ambassadörer), för att förstå hur gruppen hanterar olika typer av händelser. En gemensam rutin för daglig styrning som Gröna korset har ökat delaktigheten och patientsäkerheten på kliniken, vilket gör att det förebyggande arbetet ökat mycket.

– Alla vårdgivare är ju dessutom skyldiga att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt patientsäkerhetslagen och hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att rapportera risker, tillbud och negativa händelser, men även andra skador till följd av säkerhetsbrister, säger Jenny Larsson.


Införande i flera steg

Sabbatsbergsgeriatriken har infört Gröna korset i flera steg. Först informerades alla klinikens medarbetare på planeringsdagar. Därefter implementerades metoden på avdelningarna 61 och 71 och därefter breddinförde kliniken metoden på alla avdelningar.

– Senaste steget vi infört är en strukturerad dokumentation på avstämningsmötet, även det som pilot på avdelning 61 och 71 och sedan den 1 februari i år finns den nya dokumentationsrutinen på hela kliniken. Införandet har initialt behövt stor närvaro och guidning av oss chefer, men i och med att medarbetarna ser vinster med modellen blir de mer och mer självgående, säger Jenny Larsson.


Mer proaktivt arbete idag

Sabbatsbergsgeriatriken arbetar mer proaktivt med risker idag och medarbetarna tänker i större utsträckning på vad de vill säga/åtgärda med avvikelsen när den skrivs, som gör att kliniken får in fler avvikelser på ”rätt nivå”. – Vi upplever ett mycket större engagemang av patientsäkerhetsarbetet idag och har vi en bra patientsäkerhet har vi ofta också en bra arbetsmiljö och vice versa, säger Christina Moberg.


Positiva reaktioner bland medarbetarna

Bland klinikens medarbetare har det hittills varit positiva reaktioner som menar att de fått en större förståelse för att mina/våra insatser är avgörande för hur säker vården är här och nu. Det visuella stödet i form av Gröna korset ger en trygghet över att det nu syns hur vår arbetssituation är ur både patientsäkerhetsperspektiv och arbetsmiljöperspektiv.

– Det är viktigt att förstå varför allt fungerar bra de dagar som är fria från risker och tillbud. Om vi förstår det, då har vi möjlighet att skapa ännu bättre förutsättningar framöver, avslutar Christina Moberg.

 

Välkommen att läsa mer om Sabbatsbergsgeriatriken.