För dig som är patient

Vårt mål är att du utifrån dina förutsättningar ska må så bra som möjligt och att du kan vara delaktig i din vård.

Vid stigande ålder måste hänsyn ofta tas till flera sjukdomar och funktionsnedsättningar. Vår medicinska behandling och träning utformas därför efter dina behov och förutsättningar.  

Planering av din vård

Tillsammans med dig bedömer och planerar vi din vård. Till exempel om du har en risk för att ramla, drabbas av trycksår eller undernäring. Om vi kommer fram till att risken är förhöjd, erbjuder vi dig stöd och råd för att försöka undvika att du drabbas.

  • Om du har behov av gånghjälpmedel som till exempel rollator eller käpp hjälper vi dig med att prova ut ett lämpligt sådant.

  • Har du svårigheter med tal eller sväljförmåga kan du få träffa en logoped, en person som är specialiserad just inom det området.

  • Många praktiska, men även själsliga frågor, kan uppstå vid sjukdom. Hos oss finns också möjlighet att få prata med en kurator.

  • Vi gör alltid en genomgång av din medicinlista om du har en sådan. Våra läkare kan ta bort eller lägga till läkemedel för att du ska få den mest ändamålsenliga och effektiva behandlingen.

Stöd från närstående

Vid sjukdom kan behovet och önskan av stöd från närstående öka. Efter samtycke från dig, tar vi gärna med närstående i din vård och den planering som sker under vårdtiden.

Närstående kan till exempel vara make eller maka, sambo, barn, föräldrar, syskon, annan släkt eller vän.

Hjälp och vård hemma

Tillsammans med dig planerar vi vården så att din hemgång från oss blir så trygg och bra som möjligt. Om du har behov av medicinsk uppföljning kan vi, med ditt samtycke, skicka information från oss till din läkare. 
 
Under din vårdtid gör vi en bedömning av vilka hjälpmedel du behöver ha med dig hem. Om det är aktuellt med fortsatt träning när du är hemma, tar vi kontakt med ett rehabiliteringsteam som kommer och besöker och hjälper dig i din bostad.

Vårdplaneringsmöte med biståndshandläggare

Om du behöver utökad hjälp efter din vårdtid hos oss genomför vi ett så kallat vårdplaneringsmöte. Mötet har vi hos oss tillsammans med en biståndshandläggare från din kommun. Det är alltid du som bestämmer vilka fortsatta insatser du tackar ja eller nej till.

Förstärkt utskrivning

Förstärkt utskrivning ska underlätta och kvalitetssäkra övergång mellan olika vårdformer för dig som har störst behov av vårt geriatriska team efter din utskrivning.

Den första informationen om Förstärkt utskrivning får du under ditt vårdstillfälle hos oss. Tackar du ja till inskrivning i Förstärkt utskrivning får du ett hembesök av oss någon gång inom 24 till 72 timmar efter din hemgång. Det är ditt behov som styr när hembesöket av oss sker.

Under hembesöket följer vi upp ditt hälsotillstånd och dina eventuella behov av hjälpmedel, läkemedel och förbrukningsmaterial. Vi håller kontinuerlig kontakt med din husläkarmottagning och andra vårdgivare som är viktiga för din trygghet och säkerhet i hemmet.

Genom Förstärkt utskrivning får du med dig ett direktnummer till oss som du kan ringa dygnet runt. Med din tillåtelse ska telefonnumret kunna delas till dina närstående och eventuella omsorgsarbetare från kommunen.