För dig som är patient

Vårt mål är att du utifrån dina förutsättningar ska må så bra som möjligt och att du kan vara delaktig i din vård.

Vid stigande ålder måste hänsyn ofta tas till flera sjukdomar och funktionsnedsättningar den medicinska behandlingen och träningen utformas därför individuellt efter dina behov och förutsättningar.  

Planering av din vård

Tillsammans med dig gör vi en bedömning för om du har risk för att till exempel ramla, drabbas av trycksår eller undernäring. Om vi kommer fram till att risken är förhöjd, erbjuder vi dig stöd och råd för att försöka undvika att du drabbas.

  • Om du har behov hjälper vi dig med att prova ut lämpligt gånghjälpmedel, som till exempel rollator eller käpp.
  • Vid problem med tal eller sväljningsförmågan kan du få träffa en logoped, en person som är specialiserad just inom det området.
  • Många praktiska, men även själsliga frågor, kan uppstå vid sjukdom. Hos oss finns möjlighet att få prata med en kurator.
  • Vi gör alltid en genomgång av din medicinlista om du har en sådan. Våra läkare här kan ta bort eller lägga till läkemedel  för att du ska få den mest ändamålsenliga och effektiva behandlingen för just dina besvär.

Stöd från närstående

Vid sjukdom kan behovet och önskan av stöd från närstående öka. Efter samtycke från dig, involverar vi gärna närstående i din vård och den planering som sker under vårdtiden.

Närstående kan till exempel vara make eller maka, sambo, barn, föräldrar, syskon, annan släkt eller vän.

Hjälp och vård hemma

Tillsammans med dig planerar vi vården så att din hemgång blir så trygg och bra som möjligt. Om du har behov av medicinsk uppföljning kan vi, med ditt samtycke, skicka information från oss till din läkare. 
 
Under din vårdtid hos oss gör vi en bedömning av vilka hjälpmedel du behöver ha med dig hem. Om det är aktuellt med fortsatt träning när du är hemma, tar vi kontakt med ett rehabiliteringsteam som kommer och besöker och hjälper dig i din bostad.

Vårdplaneringsmöte med biståndshandläggare

Om du behöver utökad hjälp efter din tid hos oss på vårdavdelningen har vi tillsammans ett så kallat vårdplaneringsmöte. Mötet har vi hos oss tillsammans med en biståndshandläggare från din kommun. Det är alltid du som bestämmer vilka insatser du tackar ja eller nej till.