Återinläggning inom 30 dagar

Vi erbjuder sköra äldre återinläggning direkt på vårdavdelning inom 30 dagar från utskrivning.

För att göra övergången från slutenvård så trygg och säker som möjligt kontaktas patienten och/eller närstående via telefon cirka 3-4 dagar efter utskrivning.

Det är ansvarig överläkare, som inför utskrivning från vårdavdelning, bedömer eventuellt behov av återinläggningsmöjlighet direkt från hemmet. Skörhet, aktuellt medicinskt tillstånd och tidigare täta sjukvårdskontakter vägs in i bedömningen.

Information om återinläggning lämnas till patienten och närstående muntligen samt skriftligen via Trygghetskvittot. Här anges även telefonnummer till avdelningen.

När återinläggning kan vara aktuell tar patienten eller närstående, distriktssköterska eller primärvårdsläkare, kontakt med avdelningen som patienten skrivits ut ifrån. Avdelningen förmedlar kontakt med ansvarig överläkare (dagtid) eller bakjour (jourtid) för råd, bedömning och beslut om inläggning.

Transport ombesörjs av patient eller närstående och vi stöttar vid behov med information och kontaktvägar om det är aktuellt med liggande sjuktransport eller ambulans.