Återbesöksmottagning

På vår återbesöksmottagning erbjuder vi återbesök efter vårdtillfälle i syfte att skapa trygghet för patienten och närstående, säkerställa god vårdkvalitet efter slutenvårdstillfälle och förebygga en tidig återinläggning.

Vid vårdtillfället bedöms patienten utifrån helhetssyn med ett teambaserat arbetssätt. I det geriatriska teamet samverkar sjuksköterska, undersköterska, läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped och dietist i vården.

Återbesök inom 4 veckor kan erbjudas inför utskrivning från vårdavdelning, i första hand för patienter med CFS 4-6 på skörhetsskalan, som bor i vårt upptagningsområde och som skrivs ut till eget boende. De som erbjuds återbesök kan exempelvis ha vårdats för hjärtsvikt , KOL eller ha påbörjat en utredning av kognitiv svikt.

Återbesöket bokas och informeras om i samband med utskrivningssamtalet. Kallelse till mottagningen, trygghetskvitto samt aktuell läkemedelslista är del av den skriftliga information som patienten får med sig vid utskrivning.

Vilka träffar du vid återbesöksmottagningen?

Vid återbesöket träffar du läkare och sjukgymnast/fysioterapeut. Här har vi möjlighet att på nytt bedöma medicinskt status och vid behov justera medicinsk behandling, utvärdera aktivitetsgrad och hjälpmedelsbehov samt ge upprepad information till dig och närstående.

Om försämring och behov av inneliggande vård framkommer på mottagningen kan vi återinlägga på vårdavdelning.

För återinläggningsmöjlighet direkt från hemmet var god se information Återinläggning inom 30 dagar.